พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

2. ส่งเสริมให้ครูได้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

5. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยวิทยากรในท้องถิ่น

6. ส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันในระดับต่างๆ สำหรับนักเรียนและบุคลากร

7. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ให้เอื้อต่อ การเรียนรู้

8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

9. รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ อาชีพและประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

2. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอนตามรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมทักษะ

5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการ และด้านทักษะอาชีพ

6. พัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

9. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพนักเรียน

10. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย ปลอดภัยจากสารเสพติด

11. พัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักความเป็นไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักถิ่นฐาน

12.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง