ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านบ้านไร่ เป็นโรงเรียนอยู่ในกลุ่มโรงเรียนปัว 4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ตั้งอยู่ที่บ้านไร่  หมู่ที่ 9 ตำบลอวน อำเภอปัว  จังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472  เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดสดในปัจจุบัน ซึ่งมีอาคารแบบชั่วคราวโดยมีนายแสวง  วงค์เทพ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2492  ขณะที่นายทอง  คำอุ่น เป็นครูใหญ่ เห็นว่ามีความคับแคบมาก และมีน้ำท่วมบ่อยในฤดูฝน จึงย้ายมายังที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 07.7 ตารางวา

โรงเรียนบ้านไร่ เปิดทำการสอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับก่อนประถมศึกษามีจำนวน 2 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา มีจำนวน 6 ห้องเรียน  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งหมด 13 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คนและนักการภารโรงจำนวน 1 คน มีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว 10 คน

สภาพทั่วไปของชุมชน

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 2,559 คน อาชีพหลักของชุมชน คือการทำเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพดเป็นหลัก เนื่องจาก พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีกินสลาก ประเพณีต๋านธรรมหลวง

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 85 นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 12,000 บาท จำนวนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-5 คน

โลโก้ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน  คือ  แดง เหลือง 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไร่ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมล้านนา(การตีกลองสะบัดชัยและดนตรีพื้นเมือง)