บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายรัตน์ จันทโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางรุ่งนภา นวลแปง
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางทัศนีย์ จันทโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางกัญญาภัทร ปรารมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายกิตติชัย พิศมร
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางจิรัฐยา บุญเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางภัทราวดี โฆษวิฑิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางลำเภา อินทะรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางนภาพร สิงหาราช
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางอรวรรณ จันขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายไพชยนต์ ศิริแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางกานต์พิชชา พรมรังกา
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางวิไลวรรณ ปันศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายบัญชา นรินทร์
ครู ชำนาญการ 

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางทิพพาพรรณ์ สีนวลเขียว
ครู ชำนาญการ 

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธะนะ
ครู ชำนาญการ 

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางวิชญาพร ศศิพงค์ธาดากุล
ครู ชำนาญการ 

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางนุจรินทร์ วันต๊ะ
ครู (พนักงานงานราชการ) 

กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางนงนุช พุทธวงค์
ครู (อัตราจ้าง) 

กลุ่มสาระ ฯ : –


นายบรรเจิด ธรรมดุล
พนักงานบริการ 

กลุ่มสาระ ฯ : –

 

นางสาวพรสุดา ชราพก
ครู (อัตราจ้าง) 

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ