ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก     :  1055250233

รหัส Smis 8 หลัก      : 55020040

รหัส Obec 6 หลัก  : 250233

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  : บ้านไร่

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BANRAI

ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   2472

ที่อยู่ :  หมู่ที่   9   บ้านบ้านไร่  ตำบล อวน .  อำเภอปัว  จังหวัด  น่าน

รหัสไปรษณีย์  55120

โทรศัพท์ :  064-3324835
E-mail : banrai@banrai.ac.th
เว็บไซต์ :  http://www.banrai.ac.th

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   28 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   26 กม.